SIGURANTA DUMNEVOASTRA ESTE PREOCUPAREA NOASTRA
  • Membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania


LEGISLATIVEVă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:


1. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 590 din 26 ianuarie 2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 (Monitorul Oficial nr. 87 din 31 ianuarie 2017).

2. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 591 din 27 ianuarie 2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” (Monitorul Oficial nr. 94 din 1 februarie 2017).

3. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 592 din 27 ianuarie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" (Monitorul Oficial nr. 88 din 31 ianuarie 2017).

4. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 605 din 27 ianuarie 2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (Monitorul Oficial nr. 93 din 1 februarie 2017).

5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile (Monitorul Oficial nr. 86 din 31 ianuarie 2017).


Precizări suplimentare:


1. OPANAF 590/2017 – MODIFICARE PROCEDURĂ LISTĂ DEBITORI


- Potrivit prevederilor art. 162 din Codul de procedură fiscală, organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii; lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.;
- Conform modificărilor survenite, nu fac obiectul publicării obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:
a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil (anterior era 100.000 lei);
b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu (anterior era 50.000 lei);
c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (anterior era 10.000 lei); d) 15.000 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c). (anterior era 1.500 lei).2. OPANAF 591/2017 – DECONTUL DE TVA 300


- prin ordin se aprobă noul format al Decontului de TVA (300);
- noul format se foloseşte pentru declararea obligaţiilor începând cu prima perioadă fiscală a anului 2017.3. OPANAF 592/2017 – MODIFICARE DECLARAŢIA VIES 390


- prin ordin aduc câteva modificări Declaraţiei 390 VIES, creându-se posibilitatea celor care aplică regimul special de TVA pentru agricultori să declare tranzacţiile intracomunitare;
- noul format se foloseşte pentru declararea obligaţiilor începând cu prima perioadă fiscală a anului 2017.4. OPANAF 605/2017 – CRITERII CONDIŢIONARE ÎNREGISTRARE TVA


- se stabilesc criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA şi se detaliază Procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e), precum şi Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal pentru societăţile comerciale.5. OMFP 166/2017 – NORME DEPUNERE BILANŢURI


- prin ordin se aduc o serie de precizări privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
- se aduc totodată şi câteva modificări şi completări la Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014.

1. OUG 9/2016 – MODIFICARE CODUL FISCAL- având în vedere necesitatea simplificării şi acordării unui tratament fiscal specific aplicabil veniturilor obţinute de către persoanele care desfăşoară activităţi în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, acestea au fost definite ca fiind venituri asimilate salariilor;
- veniturilor obţinute de către persoanele care desfăşoară activităţi în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate NU se vor cuprinde totuşi în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale (CAS, CASS, şomaj, concedii şi indemnizaţii, accidente de muncă, fond de garantare).2. OUG 10/2016 – STIMULARE ÎNFIINŢARE IMM- în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat se lansează Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit Programul "Start-up Nation - Romania ".

- întreprinderile beneficiare ale Programului "Start-up Nation - Romania" sunt societăţile comerciale înfiinţate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, criteriile de eligibilitate.
- prin Programul "Start-up Nation - Romania" se poate acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari.
- în afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condiţiile Programului "Start-up Nation - Romania" are şi obligaţia să facă dovada, la momentul depunerii cererii de decont, a angajării, cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă, a minimum 2 salariaţi, precum şi obligaţia menţinerii celor două locuri de muncă pentru cel puţin 3 ani, începând cu anul următor plăţii ajutorului de minimis.